• Home
  • Chuyên mục: Việc Làm

Có ai quảng cáo việc làm trong báo nữa không?

Hãy nhớ rằng khi phần quảng cáo của tờ báo địa phương là nơi dễ tìm kiếm việc làm? Quay trở lại vào lúc bình minh của thiên niên kỷ mới, phần “Trợ giúp Yêu cầu” đã in được quảng cáo tuyển dụng có hiệu quả cho các nhà tuyển dụng và một trong những trụ cột về doanh thu của ngành báo chí. Nhưng hóa ra là những quảng cáo tuyển dụng (và doanh thu mà họ mang lại) có thể nâng lên, họ cũng có thể mang lại sự thất bại. Khi người sử dụng lao động và người tìm việc di chuyển sang internet, hiệu suất của quảng cáo việc làm đã bị từ chối. Read More